Opzeggen

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend door een ingevuld en ondertekend opzegformulier in te leveren bij Theun Ferwerda, de penningmeester. Een schriftelijk verzoek om tussentijds het lidmaatschaap te beëindigen dient ook te worden ingeleverd bij Theun Ferwerda.

Download hier het opzegformulier.

Opzegregels

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per 31 mei (de einddatum van een seizoen) en dient tijdig (uiterlijk die 31ste mei) schriftelijk te geschieden bij de Penningmeester (adresgegevens te vinden in het opzegformulier). Het lidmaatschap zal dan per die datum worden beëindigd, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Wordt desondanks tussentijds (per een andere datum dan per 31 mei) opgezegd? Dan is op grond van bovengenoemde regel het gevolg dat het lidmaatschap per de eerstvolgende 31ste mei zal worden beëindigd en dat de gehele contributie voor dat seizoen is verschuldigd. Slechts in uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken (zie de volgende regel).

In uitzonderlijke situaties, bij zwaarwegende en/of dringende redenen, kan worden verzocht om tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap. Door of namens het lid wordt hiervoor een schriftelijk verzoek ingediend bij de Penningmeester. In dit verzoek wordt aangegeven wat de zwaarwegende en/of dringende redenen zijn. Het Dagelijks Bestuur beslist op het verzoek en informeert de verzoeker schriftelijk over het genomen besluit. Omdat bij die besluitvorming persoonlijke omstandigheden van het lid een rol hebben gespeeld en de belangen van de vereniging en van het lid zijn meegewogen kunnen andere leden geen rechten ontlenen aan het besluit.

 

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap verenigingen blijft mogelijk

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet.
Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt.

Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverengingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen.

Heeft de vereniging een website dan dient de informatie over de opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan, heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op één van de eerste drie pagina’s te staan.

De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Bron: NOC*NSF.